UBND TỈNH TUYÊN QUANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Số: 1036/QĐ-ĐHTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tuyên Quang, ngày 08  tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban Tổ chức Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên

 toàn quốc năm 2017 tại Trường Đại học Tân Trào

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

         

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Công văn số 09/HVLVN ngày 06/09/2016 của Hội Vật lý Việt Nam về việc giao Trường Đại học Tân Trào đăng cai tổ chức Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2017;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức chính trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XX, năm 2017 tại Trường Đại học Tân Trào và cử các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo làm Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Thư kí và các Uỷ viên.

Điều 2. Ban Tổ chức Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2017 chịu trách nhiệm triển khai tổ chức Cuộc thi theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao và được hưởng quyền lợi theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:    

  - Như Điều 1,3: Th/h;

  - Hội Vật lý Việt Nam;

  - Lưu: VT, TH.                               

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Bá Đức

 

 

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC CUỘC THI OLYMPIC VẬT LÝ

SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XX - NĂM 2017

 

(Kèm theo Quyết định số 1036/QĐ-ĐHTTr  ngày 08/9/2016  của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc năm 2017 tại Trường Đại học Tân Trào)

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

NHIỆM VỤ

1

PGS.TS Nguyễn Bá Đức

Hiệu trưởng Trường ĐHTT

Trưởng ban

2

PGS.TS Chu Đình Thúy

PCT TTr. Hội Vật lý Việt Nam

Đồng Trưởng ban

3

 Ông Phạm Văn Thiều

Trưởng ban Olympic Vật lý sinh viên Toàn quốc - Hội Vật lý VN

Phó Trưởng ban

4

TS. Nguyễn Khải Hoàn

Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHTT

Phó Trưởng ban

5

TS. Trần Thị Lệ Thanh

Phó Hiệu trưởng, Trường ĐHTT

Phó Trưởng ban

6

Th.s Nguyễn Thị Hải

Trưởng khoa KHTN-KT&CN, Trường ĐHTT

Ủy viên Thường trực

7

TS. Cao Tuấn Anh

Phó Tr. khoa KHTN-KT&CN, Trường ĐHTT

Ủy viên, Thư kí Thường trực

8

Th.s Nguyễn Thúy Nga

Trợ lý khoa KHTN-KT&CN, Trường ĐHTT

Ủy viên, Thư kí

9

Th.s Vũ Quang Thọ

GV khoa KHTN-KT&CN, Trường ĐHTT

Ủy viên, Thư kí

10

TS. Vũ Quỳnh Loan

PGĐ TT-TTTV, Tr.K VH-DL, Trường ĐHTT

Ủy viên

11

Th.s Nguyễn Văn Giáp

Trưởng phòng QLKH&HTQT, Trường ĐHTT

Ủy viên

12

Th.s Bùi Mạnh Dũng

Trưởng phòng KHTV, Trường ĐHTT

Ủy viên

13

Th.s Trần Quang Huy

Trưởng phòng QL Sinh viên, Trường ĐHTT

Ủy viên

14

Th.s Khổng Chí Nguyện

Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐHTT

Ủy viên

15

Ông Vũ Mạnh Hùng

Trưởng phòng HC-QT, Trường ĐHTT

Ủy viên

16

Th.s Phạm Mạnh Hà

Trưởng phòng TC chính trị, Trường ĐHTT

Ủy viên

17

Th.s Trịnh Phi Hiệp

Bí thư Đoàn trường, Trường ĐHTT

Ủy viên

18

TS. Trần Vũ Phương

PGĐ TT TDTT, Trường ĐHTT

Ủy viên

19

Ông Tạ Văn Ninh

GĐ Trung tâm Tin học-N.ngữ, Trường ĐHTT

Ủy viên

20

Bà Vũ Phương Lan

P.Trưởng phòng HC QT, Trường ĐHTT

Ủy viên

(Ấn định danh sách này là: 20 người)